2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKHK) her türlü kişisel verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması vb. kullanımlarını düzenlerken kişisel bilgileri işleyen tüm veri sorumlularına önemli bir takım yükümlülükler getirmiştir.

Ancak halen daha özellikle e-ticaret sitelerince bu yükümlülüklere aykırı hareket edildiği ve birçok şirketin kanun hükümlerine aykırılık nedeni ile ciddi idari yaptırım kararları ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir.

Bu kapsamda e-ticaret sitelerinin özellikle aydınlatma yükümlülüğüne uygun hareket etmeleri gerektiğini, aksi takdirde 5.000 TL’den 100.000’TL’ye kadar idari para cezasının uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz.

E-ticaret şirketlerimizin aydınlatma yükümlülüğü bakımından herhangi bir idari yaptırıma maruz kalmamaları için, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi edinme hakkı tanımaları ve ilgililere konuya ilişkin bir aydınlatma metni sunmaları gerekmektedir.

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında e-ticaret sitelerinin aşağıdaki bilgilerin her birini tüketicilere sunmaları aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından önem arz etmektedir:

1) Şirketin (veri sorumlusunun) ve varsa veri sorumlusu temsilcisinin kimliği,

2) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

3) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5) İlgili kişinin hakları:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

e) KVKHK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Unutulmamalıdır ki, e- ticaret sitesinden satın alım işlemi gerçekleştirilmemiş olsa da, ilgilinin kişisel verilerinin işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmekte ve sadece siteye üye alınıyor olsa dahi aydınlatma yükümlülüğüne uyulması zarureti bulunmaktadır.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error