Şirket borçlarını ödeme güçlüğü içine düşen bir şirketin iflastan kurtulmak için başvurabileceği hukuki yol konkordato olmaktadır. Konkordatoda ile borçlu şirket, icra takiplerine ve ihtiyati hacizlere karşı belli bir süre koruma altına alınmaktadır. Bu koruma süresi içerisinde nefes alma şansı bulan şirketin faaliyetlerine devam ederek finansal tablosunun düzelmesiyle bekletilen borçların da ödenmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde hem bir şirketin iflasının önlenmesi hem de gecikme ile de olsa alacaklıların alacaklarını almaları amaçlanmaktadır.

. İcra ve İflas Kanunu uyarınca borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

. Konkordato talebi borçlu şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine yapılır.

. Konkordato talebi mahkemece kabul edildiğinde mahkeme 3 aylık geçici bir mühlet verir. Bu geçici mühlet süresi talep halinde ve mahkemenin kabulü durumunda 2 ay daha uzatılabilir. Geçici mühlet konkordatoya dair kesin mühletin tüm sonuçlarını doğurur. Kesin mühlet süresi 12 aydır. Bu sürenin sonunda da güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.
. Dolayısıyla konkordato süresi 3+2+12+6 olarak 23 aya kadar uzayabilir.

. Konkordato talebi sırasında sunulması gereken belgeler şunlardır:
1) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
2) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
3) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
4) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
5) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları
. Konkordato geçici mühleti talep edilirken mahkemeye sunulması gereken evrak ve belgeler arasında belki de en önemlisi konkordato ön projesi ve bu projenin uygulanabilirliğine dair makul güvence raporudur.
. Aralık 2018’de yapılan düzenleme ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanaklarının eklenmesi hususu getirilmiştir. Ön proje ve makul güvence raporuyla birlikte gereken diğer belgelerin mahkemeye sunulması halinde konkordato geçici mühlet kararı kısa süre içerisinde alınabilmektedir.
. Şirketler Konkordato geçici mühletinin alınması ile icra takiplerine karşı koruma altına alınmış olsalar da, konkordato ilan eden müvekkil şirketlerimizdeki geçmiş tecrübelerimiz göstermiştir ki özellikle bankalar şirket hesaplarındaki mevduatların kullanımında zorluk (önceki hesap blokelerinden dolayı) çıkarmaktadır. Bu nedenle korkordato kararı alan şirketlere, konkordato hesaplarını daha önce çalışmadıkları bir bankadan açmalarını tavsiye ederiz.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error