Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  • Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ve Şirketlerin Durumu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle ticari hayatı ve vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir uygulamanın ilk adımı atıldı. İstenmeyen ticari SMS ve mail gönderimleri ile telefon aramalarının önüne geçilmesi amacıyla getirilen yeni sistem şirketleri, oluşturulan İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaya zorlamaktadır. Yönetmeliğin 5. […]

  • TİCARİ ŞİRKETLERE FİNANSMAN KAYNAĞI MODELİ “TAŞINIR REHNİ”   2017’de yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile özellikle şirketler açısından finansman kaynaklarına (başta kredilere) daha kolay ulaşımın sağlanması amaçlanmıştır. Taşınır Rehni Kanunu ile ticari işletmenin rehin verilmesi ve ayrıca taşınırların zilyetliği devredilmeden rehin işleminin gerçekleştirilmesi ve rehin karşılığında finansal kaynak kullanımı mümkün olmaktadır.   Rehin […]

  • Ticari İşletme  Türk Ticaret Kanunun hazırlanmasında modern sistem benimsendiğinden ticaret hukukunun önemli kurumları, ticari işletme kavramı ile bağlantı kurularak tanımlanmıştır. Türk Ticaret Kanununun 11. maddesine göre; ticari işletme, “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin, devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.”   Ticari İşletmenin Unsurları: Türk Ticaret Kanununda yapılan tanıma […]

  • VERBİS’E KAYIT  ZORUNLULUĞU ve TİCARİ ŞİRKETLER   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun gözetiminde kamuya açık nitelikte bir Veri Sorumluları Sicilinin tutulması öngörülmüş ve kısaca VERBİS olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi kurulmuştur. Kanun uyarınca, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri […]

  • Gerek senet gerek çek kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip edilebilecek nitelikte kıymetli evraklar olsalar da bu yolla takip edilebilmeleri için öngörülen ibraz ve protesto sürelerine uyulmasının yanı sıra zamanaşımı sürelerine de riayet edilmesi zorunludur. Bu kapsamda, . Senette senedi düzenleyene karşı açılacak davalar vadeden itibaren 3 yıl, hamilin tarafından cirantalara karşı açılacak davalar […]

  • Üçüncü kişilere mal veya hizmet sunmaya başlamış, halihazırda işletilmekte olan ve ticari işletme çap ve büyüklüğüne ulaşmış (esnaf faaliyeti sınırlarını aşmış) bir işletmenin, işletmeye dahil tüm unsurlarla beraber devredilmesi; ticari işletmenin devrini ifade etmektedir. Bazı unsurlar kapsam dışı bırakılsa da, devredilen kısımlar işletmenin aynen ve kaldığı yerden faaliyete devam etmesini sağlayacak ölçüde bütünlük arz ediyorsa, […]

  • 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKHK) her türlü kişisel verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması vb. kullanımlarını düzenlerken kişisel bilgileri işleyen tüm veri sorumlularına önemli bir takım yükümlülükler getirmiştir. Ancak halen daha özellikle e-ticaret sitelerince bu yükümlülüklere aykırı hareket edildiği ve birçok şirketin kanun hükümlerine aykırılık nedeni […]

  • Tacirin tutmuş olduğu ticari defterler tacire karşı açılmış davalarda delil olarak kullanılabilir. (defterin sahibi aleyhine kanıt olması) Benzer şekilde, somut uyuşmazlığın kanunda belirtilen koşulları sağlaması halinde, ispat aşamasında tacirin kendi tuttuğu defterlerden yararlanması da mümkündür. (defterin sahibi lehine kanıt olması)   Ticari defterlerin delil olarak kullanılması Türk Ticaret Kanununda değil Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir.   […]

  • Şirketlerin vergi borçlarından dolayı kişilere ödeme emri düzenlenmesi, kişiler ile vergi daireleri arasında en sık çıkan ihtilaflardan birisidir. Nitekim şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen vergi borçları, şirket yetkililerinden ve hatta şirket ortaklarından tahsil edilebilmektedir. Vergisel süreçlerin uzun sürmesi ve yasal prosedür, 5-10 yıl önceki bir şirket ilişkisi nedeniyle kişilerin şahsi sorumluluğuna borç olarak geri dönebilmektedir. […]

  •   Kamulaştırma belli bir taşınmazın kamu yararı amacıyla devlet veya devlet dışı kamu tüzel kişilerince satın alınmasıdır. Dolayısıyla amaç kamu yararı olsa da kamulaştırma ile mülkiyet hakkının sınırlanması söz konusudur. Anayasal bir temel hak ve hürriyet olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de ifade bulan mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin hukuken geçerliliği, kamulaştırmanın yasal mevzuata […]

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK