Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  •            Genel olarak “idarenin hukuki(mali) sorumluluğu”  kavramı idarenin bireylere ya da topluluklara verdiği zararlardan mali bakımdan sorumlu olmasını ifade etmektedir. İdarenin sorumluluğu iki ana kategoride incelenmektedir. Bunlar kusurlu sorumluluk (hizmet kusuru ve görev kusuru) ve kusursuz sorumluluk olarak belirlenmiştir. İdarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluk halleri Anayasa’nın 2.maddesinde öngörülen “sosyal hukuk devleti ilkesi”nin […]

  • Kamu personel alımlarında son zamanların en sık tartışılan konusu kuşkusuz güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok daha önemli hale gelen bu konu, idari yargıda dava konusu olan temel ihtilaflardan da biri haline gelmiş durumdadır. Öncelikle hemen belirtelim. Gelinen noktada 4045 sayılı Kanun kapsamına giren haller (polis, asker, istihbarat görevlisi, […]

  • Günlük hayatta ve hatta basında yer alan haberlerde dahi tutuklama kelimesinin bir hapis cezası gibi algılandığını, buna karşıt olarak da tutuklu bir kişinin tahliye edilmesinin de af gibi yorumlandığını görürüz. Esasen bunlar birbirlerinden çok farklı kavramlardır. Öncelikle belirtelim ki tutuklama, hapis cezası değildir. Tutuklama sadece bir tedbirdir. Bir suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kimse […]

  • Kamu giderlerinin finansmanında en önemli kaynağı teşkil eden vergilerin, vergi ödemekle yükümlü olanlarca ödenip ödenmediğinin tespiti vergi incelemeleri ile mümkün olmakta. Ülkemizde son yıllarda vergi incelemelerinin hem incelenen mükellef sayısı bakımından oransal olarak artış gösterdiğini hem de vergi inceleme etkinliğinin arttığını gözlemliyoruz. Vergi incelemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’muzda belirlenen incelemeye yetkili kamu görevlileri (Vergi […]

  • Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ve Şirketlerin Durumu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle ticari hayatı ve vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir uygulamanın ilk adımı atıldı. İstenmeyen ticari SMS ve mail gönderimleri ile telefon aramalarının önüne geçilmesi amacıyla getirilen yeni sistem şirketleri, oluşturulan İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaya zorlamaktadır. 01.06.2020 tarihinden […]

  • TİCARİ ŞİRKETLERE FİNANSMAN KAYNAĞI MODELİ “TAŞINIR REHNİ”   2017’de yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile özellikle şirketler açısından finansman kaynaklarına (başta kredilere) daha kolay ulaşımın sağlanması amaçlanmıştır. Taşınır Rehni Kanunu ile ticari işletmenin rehin verilmesi ve ayrıca taşınırların zilyetliği devredilmeden rehin işleminin gerçekleştirilmesi ve rehin karşılığında finansal kaynak kullanımı mümkün olmaktadır.   Rehin […]

  • Ticari İşletme  Türk Ticaret Kanunun hazırlanmasında modern sistem benimsendiğinden ticaret hukukunun önemli kurumları, ticari işletme kavramı ile bağlantı kurularak tanımlanmıştır. Türk Ticaret Kanununun 11. maddesine göre; ticari işletme, “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin, devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.”   Ticari İşletmenin Unsurları: Türk Ticaret Kanununda yapılan tanıma […]

  • VERBİS’E KAYIT  ZORUNLULUĞU ve TİCARİ ŞİRKETLER   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun gözetiminde kamuya açık nitelikte bir Veri Sorumluları Sicilinin tutulması öngörülmüş ve kısaca VERBİS olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi kurulmuştur. Kanun uyarınca, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri […]

  • Gerek senet gerek çek kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip edilebilecek nitelikte kıymetli evraklar olsalar da bu yolla takip edilebilmeleri için öngörülen ibraz ve protesto sürelerine uyulmasının yanı sıra zamanaşımı sürelerine de riayet edilmesi zorunludur. Bu kapsamda, . Senette senedi düzenleyene karşı açılacak davalar vadeden itibaren 3 yıl, hamilin tarafından cirantalara karşı açılacak davalar […]

  • Üçüncü kişilere mal veya hizmet sunmaya başlamış, halihazırda işletilmekte olan ve ticari işletme çap ve büyüklüğüne ulaşmış (esnaf faaliyeti sınırlarını aşmış) bir işletmenin, işletmeye dahil tüm unsurlarla beraber devredilmesi; ticari işletmenin devrini ifade etmektedir. Bazı unsurlar kapsam dışı bırakılsa da, devredilen kısımlar işletmenin aynen ve kaldığı yerden faaliyete devam etmesini sağlayacak ölçüde bütünlük arz ediyorsa, […]

1 2 3

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK