Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  •   Kamulaştırma belli bir taşınmazın kamu yararı amacıyla devlet veya devlet dışı kamu tüzel kişilerince satın alınmasıdır. Dolayısıyla amaç kamu yararı olsa da kamulaştırma ile mülkiyet hakkının sınırlanması söz konusudur. Anayasal bir temel hak ve hürriyet olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de ifade bulan mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin hukuken geçerliliği, kamulaştırmanın yasal mevzuata […]

  • Memur hakkında disiplin cezası verilebilmesinin ön koşulu disiplin soruşturmasıdır. Memurun işlediği iddia olunan disiplin suçuna dair gerekli süre verilerek alınmış savunmasını içeren usulüne uygun bir disiplin soruşturması olmaksızın verilen disiplin cezaları hukuka aykırı nitelikte olup iptal edilebilecektir. Disiplin soruşturması disiplin cezası vermeye yetkili amir veya merci tarafından doğrudan ya da soruşturmacı atanması yoluyla yapılabilir. Soruşturmacı […]

  • Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarda genel olarak İdare mahkemelerinde dava açılır ve uyuşmazlıkları İdare mahkemeleri çözümler. İdare mahkemelerinden ya bir idari işlemin iptali, ya da idarenin bir işlem veya eylemi nedeniyle zarar görülmüşse, bu zararın tazmini istenir. Türk hukukunda avukat aracılığıyla dava açma zorunluluğu bulunmadığından, kişiler de bizzat başvuru […]

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK