Avukat

Çağrı ÜNSAL

Telefon

05054802386

  • Tacirin tutmuş olduğu ticari defterler tacire karşı açılmış davalarda delil olarak kullanılabilir. (defterin sahibi aleyhine kanıt olması) Benzer şekilde, somut uyuşmazlığın kanunda belirtilen koşulları sağlaması halinde, ispat aşamasında tacirin kendi tuttuğu defterlerden yararlanması da mümkündür. (defterin sahibi lehine kanıt olması)   Ticari defterlerin delil olarak kullanılması Türk Ticaret Kanununda değil Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir.   […]

  • Şirketlerin vergi borçlarından dolayı kişilere ödeme emri düzenlenmesi, kişiler ile vergi daireleri arasında en sık çıkan ihtilaflardan birisidir. Nitekim şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen vergi borçları, şirket yetkililerinden ve hatta şirket ortaklarından tahsil edilebilmektedir. Vergisel süreçlerin uzun sürmesi ve yasal prosedür, 5-10 yıl önceki bir şirket ilişkisi nedeniyle kişilerin şahsi sorumluluğuna borç olarak geri dönebilmektedir. […]

  •   Kamulaştırma belli bir taşınmazın kamu yararı amacıyla devlet veya devlet dışı kamu tüzel kişilerince satın alınmasıdır. Dolayısıyla amaç kamu yararı olsa da kamulaştırma ile mülkiyet hakkının sınırlanması söz konusudur. Anayasal bir temel hak ve hürriyet olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de ifade bulan mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin hukuken geçerliliği, kamulaştırmanın yasal mevzuata […]

  • Memur hakkında disiplin cezası verilebilmesinin ön koşulu disiplin soruşturmasıdır. Memurun işlediği iddia olunan disiplin suçuna dair gerekli süre verilerek alınmış savunmasını içeren usulüne uygun bir disiplin soruşturması olmaksızın verilen disiplin cezaları hukuka aykırı nitelikte olup iptal edilebilecektir. Disiplin soruşturması disiplin cezası vermeye yetkili amir veya merci tarafından doğrudan ya da soruşturmacı atanması yoluyla yapılabilir. Soruşturmacı […]

  • Şirket borçlarını ödeme güçlüğü içine düşen bir şirketin iflastan kurtulmak için başvurabileceği hukuki yol konkordato olmaktadır. Konkordatoda ile borçlu şirket, icra takiplerine ve ihtiyati hacizlere karşı belli bir süre koruma altına alınmaktadır. Bu koruma süresi içerisinde nefes alma şansı bulan şirketin faaliyetlerine devam ederek finansal tablosunun düzelmesiyle bekletilen borçların da ödenmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde hem […]

  •   Senetlerle ilgili yanlış bilinen ve gereksiz bir şekilde uygulamasına şahit olduğumuz konulardan biri senet üzerine borçlu tarafından iki imza atılmasıdır. Geçerli bir bono için düzenleyenin imzası zorunlu şekil şartıdır. Bu imza el ile atılmadır. Bononun birden fazla kişi tarafından düzenlenmesi mümkündür ancak bu durumda her biri ayrı imza atmalıdır. Senedin (bonunun) ön yüzüne düzenleyen […]

  • Bu makalemizde yaşanan ekonomik kriz ile birlikte yoğun olarak gündeme gelen karşılıksız çek düzenleme konusunu ana hatlarıyla kaleme alıyoruz.   1- Şikayete bağlı bir suçtur: Çek Kanununda 2016 yılında yapılan değişiklik ile karşılıksız çek düzenleme suçu yeniden şikayete bağlı bir suç haline gelmiştir. Çek hamilinin çekin karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde icra […]

  • Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarda genel olarak İdare mahkemelerinde dava açılır ve uyuşmazlıkları İdare mahkemeleri çözümler. İdare mahkemelerinden ya bir idari işlemin iptali, ya da idarenin bir işlem veya eylemi nedeniyle zarar görülmüşse, bu zararın tazmini istenir. Türk hukukunda avukat aracılığıyla dava açma zorunluluğu bulunmadığından, kişiler de bizzat başvuru […]

  • Güvendiğiniz bir akrabanıza ya da arkadaşınıza kefil oldunuz. Ancak borç ödenmedi ve bir gün elinize bir icra ödeme emri ulaştı. Çok can sıkıcı bir durum değil mi! Bu durumda telaşa kapılmadan önce, vermiş olduğunuz kefaletin geçerli olup olmadığını araştırmanız ve duruma göre icra ödeme emrine itiraz edip etmemeye karar vermeniz faydalı olacaktır. Nitekim aşağıdaki şekli […]

  • Hızına yetişmekte dahi zorlandığımız teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizin ve alışkanlıklarımızın da değişmesine sebep olmakta ve alışveriş alışkanlığımız da fiziki mağazalardan elektronik ortamdaki sanal mağazalara doğru ciddi bir kayma eğilimi göstermekte. Birçok tacir ve işletme sahibi de bu eğilime uygun şekilde hareket ederek ürün veya hizmetlerini sanal mağazalarda tüketiciyle buluşturuyor. Tüketicinin beklentisi ve şirketlerin bu beklentiyi […]

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
Gazi M. Kemal ATATÜRK