Gerek senet gerek çek kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip edilebilecek nitelikte kıymetli evraklar olsalar da bu yolla takip edilebilmeleri için öngörülen ibraz ve protesto sürelerine uyulmasının yanı sıra zamanaşımı sürelerine de riayet edilmesi zorunludur. Bu kapsamda,

. Senette senedi düzenleyene karşı açılacak davalar vadeden itibaren 3 yıl, hamilin tarafından cirantalara karşı açılacak davalar ise vadeden itibaren 1 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

. Senet borcunu ödeyen bir cirantanın diğer bir cirantaya karşı açacağı davalar ise bono borcu rıza ile ödenmiş ise ödeme tarihinden, açılan bir dava neticesinde ödenmiş ise dava tarihinden itibaren 6 ay geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

. Çekte ise bono da olduğu gibi farklı zamanaşımı süreleri öngörülmemiştir. Hamilin düzenleyene, cirantalara ve diğer çek borçlularına karşı başvuru hakkı, ibraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

. Bir çek borçlusunun diğer çek borçlularına karşı başvuru hakkı ise, yine çeki ödediği veya çekin dava yoluyla kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 3 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımının kesilmesi halinde süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Gerek bono da gerekse çekte zamanaşımı sürelerinin kesilmesini sonucunu doğuran nedenler aynıdır. Her iki kıymetli evrak türünde de dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi hallerinde zamanaşımı süresi kesilir. Zamanaşımının kesilmesi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken husus, zamanaşımını kesen işlem kimin hakkında meydana gelmiş ise ancak ona karşı hüküm ifade edeceğidir.

Çek veya senedin dava ve takibi konusunda ihmalde bulunulması sebebiyle zamanaşımına uğraması halinde hamilin son başvurabileceği yol sebepsiz zenginleşme davası olacaktır. Çek veya senedin zamanaşımına uğraması sebebiyle açılabilecek sebepsiz zenginleşme davasının davalı tarafı sadece düzenleyen olabilir. Cirantalara karşı sebepsiz zenginleşme davası açılamayacağı gibi müracaat borçlularının birbirlerine karşı sebepsiz zenginleşme davası açmaları da mümkün değildir.

Çek veya senedi düzenleyene karşı açılabilecek olan sebepsiz zenginleşme davasının çek veya senedin zamanaşımına uğradığı tarihi takip eden günden itibaren 1 yıl içerisinde açılması gerekir.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error