TİCARİ ŞİRKETLERE FİNANSMAN KAYNAĞI MODELİ

“TAŞINIR REHNİ”

 

2017’de yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile özellikle şirketler açısından finansman kaynaklarına (başta kredilere) daha kolay ulaşımın sağlanması amaçlanmıştır. Taşınır Rehni Kanunu ile ticari işletmenin rehin verilmesi ve ayrıca taşınırların zilyetliği devredilmeden rehin işleminin gerçekleştirilmesi ve rehin karşılığında finansal kaynak kullanımı mümkün olmaktadır.

 

Rehin Sözleşmesinin Tarafları:

Rehin sözleşmesi

1) Kredi kuruluşları (Bankalar, finans kuruluşları, tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu gibi) ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında,

2) Tacir ve/veya esnaflar arasında, yapılabilir.

 

Rehin Sözleşmesinin Kurulması:

Rehin sözleşmesi elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenlenir. Elektronik ortamda düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için sözleşmenin güvenli elektronik imza ile onaylanması şarttır. Yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için tarafların imzalarının noterce onaylanması veya sözleşmenin Sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması şarttır

Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilmesiyle kurulur.

 

Ticari İşletmenin Rehni:

Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık rehnedilmiş sayılır. Bu varlıkların rehni diğer kanunlarca bir sicile tescilini gerektiriyorsa bu rehin ilgili sicillere bildirilir. Bu varlıklar üzerinde diğer kanunlar uyarınca önceden bir rehin hakkı tesis edilmiş olması hâlinde bu Kanun çerçevesinde tesis edilerek bildirilen rehin sonraki sırada yer alır. Ticari işletme ve esnaf işletmesi rehinleri ticaret veya esnaf siciline bildirilir. Kira geliri, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, alacaklar gibi Kanunda sayılan diğer taşınır varlıkların borcu karşılaması hâlinde işletmenin tümü üzerinde rehin kurulamaz.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

Rehin veren, rehinli taşınırın değerini koruyacak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Rehin veren rehinli taşınırın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hâkimden bu gibi davranışları yasaklamasını isteyebilir. Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hâkim tarafından yetki verilebileceği gibi; gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde alacaklı, böyle bir yetki verilmeden de gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir. Hakları zarar görenler önlem için yapmış olduğu giderlerin tazminini zarara sebep olanlardan isteyebilir. Rehin alacaklısı, rehin veren ya da üçüncü bir kişinin zilyetliğinde bulunan rehne konu taşınır varlığı denetleme hakkına sahiptir. Rehin veren, rehin konusu taşınır varlıkların değerini rehin alacaklısı aleyhine azaltan tasarruflarından doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Rehin veren, rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini Sicile tescil ettirmekle yükümlüdür.

 

Alacağın Son Bulması:

Rehin alacaklısı, alacağın son bulduğu tarihten itibaren yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı tarafından 30, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı tarafından 15 işgünü içinde, rehin kaydının Sicilden terkini için başvuruda bulunur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı hakkında rehin veren veya borçlunun şikâyeti üzerine güvence altına alınan borç tutarının onda biri oranında idari para cezası Ticaret Bakanlığınca uygulanır.

 

Yaptırımlar:

Rehin veren veya taşınırı rehin yüklü olarak devralan;

a) Rehinli varlığı bu Kanunun hilafına kullanması,

b) Borcu ödememesi hâlinde rehinli varlığın mülkiyetini devretmemesi,

c) Rehinli varlığı alacaklıya zarar vermek kastıyla tahrip veya imha etmesi,

ç) Rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini Sicile tescil ettirmemesi,

d) Sicili yanıltmaya yönelik fiillerde bulunması, hâllerinde alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen rehin alacaklılarının şikayeti üzerine güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası uygulanır.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error