VERBİS’E KAYIT  ZORUNLULUĞU ve TİCARİ ŞİRKETLER

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun gözetiminde kamuya açık nitelikte bir Veri Sorumluları Sicilinin tutulması öngörülmüş ve kısaca VERBİS olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi kurulmuştur.

Kanun uyarınca, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline Kayıt olmak zorundadır. Ancak yine Kanun ile Sicile kayıt zorunluluğu bakımından istisnalar tanınması konusunda Kurula yetki tanınmıştır.

Şirketler bakımından konu değerlendirildiğinde Kurul tarafından yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000TL’nin altında olan şirketler Sicile kayıt zorunluluğundan istisna tutulmuştur. Bir başka deyişle istisna kapsamında olmak için 50’den az çalışan ve 25 milyon altı yıllık mali bilanço toplamı şartlarının birlikte mevcut olması gerekmektedir.

Dolayısı ile,

  • Yıllık çalışan sayısı 50 ve üstü,

(veya)

  • Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt olmak zorundadır.

Şirketin ana faaliyet konusunun özel nitelikli veri işlenmesi ise çalışan sayısı veya ciroya bakılmaksızın VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS’e dair açıklamalarında idari para cezası Kanunda yer aldığından, kayıt zorunluluğuna aykırı hareket edilmesi durumunda bu cezanın uygulanacağını ifade etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 03.09.2019 tarihli kararı iler VERBİS’e kayıt zorunluluğu için öngörülen süre 3 ay daha uzatılmış ve 31.12.2019 olarak belirlenmiştir.

Önemle belirtmek isteriz ki, VERBİS’e kayıt işlemi bir günlük bir işlem olmayıp, gerekli Kişisel Veri İşleme Envanteri, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının önceden hazırlanması ve VERBİS kaydının bu envanter ve politikaya uygun şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle şirketlerin VERBİS’e kayıt sürecine gereken hassasiyeti göstermeleri ve konuyu ciddiye alarak Kanuni yükümlülüklerine uygun şekilde hareket etmeleri idari yaptırımla karşılaşmamaları açısından son derece önemlidir.

 

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error