Kamu giderlerinin finansmanında en önemli kaynağı teşkil eden vergilerin, vergi ödemekle yükümlü olanlarca ödenip ödenmediğinin tespiti vergi incelemeleri ile mümkün olmakta.

Ülkemizde son yıllarda vergi incelemelerinin hem incelenen mükellef sayısı bakımından oransal olarak artış gösterdiğini hem de vergi inceleme etkinliğinin arttığını gözlemliyoruz.

Vergi incelemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’muzda belirlenen incelemeye yetkili kamu görevlileri (Vergi Müfettişi, Müfettiş yardımcısı vb.) tarafından gerçekleştirilir ve inceleme süreci mükellef ile incelemeyi yapanın sürekli temas halinde olduğu önemli bir süreçtir.

İşte bu süreçte mükelleflerin konuya hakim olmaları, bilhassa mevzuattan kaynaklanan haklarını bilmeleri, tutulan tutanaklardaki beyanları ileride vergi incelemesinin sonucu bakımından hayati önem arz etmektedir.

Vergi İncelemesine Girdim Ne Yapmalıyım?

Taslak tutanak talep edip tutanağa geçecek beyanları iyi belirleyin.

Vergi incelemesinin en önemli aşaması, inceleme sonunda vergi inceleme tutanağının düzenlenmesidir. Bu tutanak incelemeyi yapan ve mükellef tarafından imzalanır. Bu noktada mükellefin tutanaktaki beyanları, tüm bu sürecin en önemli aşamasını oluşturur. Nitekim tutanakta imza altına alınan beyanlar, gerek Rapor Değerlendirme Komisyonu aşamasında, gerek uzlaşmada, gerekse de olası bir yargısal süreçte bize yön verecek niteliktedir.

İncelemeyi yapan kamu görevlisi ile iletişiminize özen gösterin.

Vergi incelemesi süreci bir yönüyle incelemeyi gerçekleştirenin vardığı kanaatler çerçevesinde şekillenmektedir. Bu nedenle inceleme elemanına süreç ile ilgili yardımcı olmak, istediği bilgi ve belgeleri temin etmek önem arz etmektedir. Mükellefin vergi inceleme sürecine olumlu katkıda bulunması, vergi mahkemesi kararlarında dahi mükellef lehine yorumlanmaktadır.
İncelemenin konusunu, hangi iş veya işlemleriniz için incelendiğinizi sorun ve vergi incelemesinde lehinize olabilecek tüm hususları önceden belirleyip bunların inceleme sürecinde kayda alınmasını sağlayın.

Vergi incelemesi elemanının kanundan kaynaklı görevi, gerçek mahiyeti tespit etmek, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırarak tespit etmektir. Bu görev ve yetki, mükellef lehine olan hususları da inceleme esnasında tespit etme yükümlülüğünü doğurmaktadır. Ancak bu noktada mükellefin inceleme sürecine katkısı belirleyici olmaktadır. Vergi inceleme elemanının, yaptığı inceleme esnasında tüm kamu veya özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle lehinize olabilecek ve özellikle kendi imkanlarınızla temin edemeyeceğiniz tüm bilgi ve belgelerin vergi idaresinde araştırılması ve gerekli belgelerin dosyanıza getirtilmesini talep edin.

Tarhiyat öncesi uzlaşma teklifini somut olaya göre etraflıca değerlendirin.

Vergi idaresi, yapacağı tarhiyat eğer uzlaşmaya tabi ise buna ilişkin beyanınızı almalıdır. Eğer yargısal aşamada menfaatinize bir sonuç çıkacağı yönünde bir hukuksal öngörü yok ise tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilmesi mantıklı tercih olacaktır. Ancak bunun için somut olayın ve inceleme sürecinin nasıl bitirildiğinin profosyonel bir analizi gerekmektedir.

Vergi Cezası Kesilmesini Beklemeden, Vergi İncelemesinin En Başında Hukuki Destek Almak Önemlidir.

Vergi incelemesine giren mükelleflerin birçoğu, -ekseriyetle ticaret şirketleri dışındaki mükellefler-, inceleme sonuçlandıktan ve vergi dairesinden vergi aslı ve cezalarına ilişkin tebligat geldikten sonra bir avukat arayışına girmektedir. Bu yaklaşım ne yazık ki hukuk hizmetinin önleyici fonksiyonunu ortadan kaldırmaktadır. Bilinmelidir ki hukuk hizmeti, dava açıp bu süreci yürütmekten ibaret değildir. Özellikle vergi incelemesi gibi idari işlem öncesi önemli bir sürecin yaşandığı olaylarda, sürecin başında bir avukat yardımından faydalanmak büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:
error